Veranderen levert meer op dan je denkt

Efficienter leren werken, begin met leven.

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Definities

In het hiernavolgende wordt verstaan onder:

a. Sentle Training
Gevestigd te Lelystad is een handelsnaam van Sentle b.v.

b. Opdrachtgever
Elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met Sentle b.v. onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht dan wel aan Sentle b.v. een Opdracht heeft gegeven.

c. Opdracht

 • de opdracht van een Opdrachtgever aan Sentle b.v. om een Opleiding te verzorgen, al dan niet ten behoeve van het personeel van het desbetreffende bedrijf of de desbetreffende instelling;

 • de opdracht van Opdrachtgever aan Sentle b.v. tot het leveren van Opleidings- of Onderwijsmateriaal in welke vorm dan ook;

 • de opdracht om diensten te verrichten, zoals advisering, alles in de ruimste zin des woords;

 • een combinatie van een of meer van bovenstaande opdrachtvormen die binnen een vooraf overeengekomen en schriftelijk vastgelegde termijn door Sentle b.v. zal worden uitgevoerd en door Opdrachtgever aan Sentle b.v. is verstrekt.

d. Opleiding
Een door Sentle b.v. verzorgde opleiding, training of coachingstraject, in de ruimste zin des woords.

e. Deelnemer
De particulier of de door Opdrachtgever opgegeven persoon die deelneemt aan een Opleiding die door Sentle b.v. wordt verzorgd.

f. Aanmelding
De inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan tot opleiden.

g. Opleidings- of Onderwijsmateriaal
Opleiding, documentatie, lesmateriaal of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de voorbereiding op c.q. uitvoering van de Opleiding of Opdracht wordt gebruikt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle offertes en aanbiedingen van Sentle b.v. en op alle door Sentle b.v. gesloten overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.

2.2 Door Aanmelding of door het verstrekken van een Opdracht aanvaarden Deelnemer en Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2.3 Indien Opdrachtgever zorgt voor Aanmelding van Deelnemer, verplicht Opdrachtgever zich jegens Sentle b.v. deze algemene voorwaarden aan Deelnemer bekend te maken en op te leggen. Opdrachtgever vrijwaart Sentle b.v. voor alle claims van Deelnemer, indien Sentle b.v. jegens Deelnemer geen beroep kan doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden wegens schending van Opdrachtgever van de in dit lid genoemde verplichting.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Aanmeldingen zijn voor Sentle b.v. pas bindend nadat Sentle b.v. deze schriftelijk, per e-mail of telefonisch heeft bevestigd.

3.2 Wijzigingen van de Opdracht door Opdrachtgever of Deelnemer binden Sentle b.v. slechts voor zover Sentle b.v. deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard of voor zover Sentle b.v. feitelijk met de uitvoering van de gewijzigde Opdracht is begonnen.

3.3 Alle opgaven van en/of vermeldingen over de diensten en producten gebeuren naar beste weten van Sentle b.v., maar kunnen redelijkerwijs afwijken.

3.4 Wijzigingen in of van een Opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en Opleidingsdata worden aangepast. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Sentle b.v. is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan Opdrachtgever of Deelnemer door te berekenen.

Artikel 5. Planning, Opleidingsdata

5.1 Alle door Sentle b.v. genoemde Opleidingsdata en -plaatsen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren. Deze zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn niet te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Sentle b.v. is niet gebonden aan Opleidingsdata die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Sentle b.v. en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hierover overleggen, c.q. zal Sentle de Deelnemer zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen.

Artikel 6. Betaling

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient Opdrachtgever of Deelnemer facturen binnen veertien dagen na de factuurdatum te voldoen op een bankrekening van Sentle b.v.

6.2 Indien niet tijdig wordt betaald, zijn Opdrachtgever en/ of Deelnemer in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.

6.3 Opdrachtgever en/of Deelnemer zijn, onverminderd hun overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.

6.4 Alle kosten die Sentle b.v. moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van Opdrachtgever of Deelnemer. Deze kosten bedragen ten minste 10 % met een minimum van € 100,- van het te vorderen bedrag.

6.5 Sentle b.v. heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen. Dit geldt onder opschorting van de uitvoering door Sentle b.v. van de overeenkomst totdat zekerheid is verschaft en/of (geheel of gedeeltelijk) vooruitbetaling door Sentle b.v. is ontvangen.

Artikel 7. Toelating Deelnemers

7.1 Toelating van een Deelnemer op grond van het voldoen aan de door Sentle b.v. verstrekte toelatingsnormen houdt geen garantie in dat de Deelnemer het Opleiding met succes zal afronden. Indien een Opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met een Opdrachtgever, wordt de selectie van Deelnemers in principe aan de Opdrachtgever overgelaten. Daarbij zal deze zich zo veel mogelijk houden aan toelatingsnormen van Sentle b.v.

7.2 Sentle b.v. heeft het recht Deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de Opleiding verhinderen, van verdere deelneming aan het Opleiding uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van het Opleidingsgeld onverlet.

7.3 Sentle b.v. is niet gehouden een Opleiding te herhalen voor Deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste Opleidingen blijft onverminderd verschuldigd.

7.4 In beginsel worden geen duplicaten van Diploma’s en/of Certificaten ter beschikking gesteld. Sentle b.v. kan hierop naar eigen oordeel uitzonderingen maken in die gevallen waarin dit op grond van bijzondere omstandigheden billijk voorkomt. In zo’n geval zullen de duplicaten tegen betaling worden verstrekt.

7.5 Opdrachtgever verplicht zich werknemers van Sentle b.v. die in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op het terrein van Opdrachtgever (gaan) verrichten, vooraf te informeren over mogelijke gevaren die de activiteiten van het bedrijf van Opdrachtgever mee kunnen brengen. Verder dient Sentle b.v., althans haar werknemer(s), voldoende op de hoogte te worden gebracht van de maatregelen die Opdrachtgever heeft getroffen om voornoemde gevaren te verminderen en om ongelukken te voorkomen.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door Sentle b.v. vervaardigde c.q. ter beschikking gestelde Opleiding- en onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met de Opleiding, berust bij Sentle b.v. c.q. haar licentiegevers, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8.2 Opdrachtgever en Deelnemer mogen het door Sentle b.v. vervaardigde en/of ter beschikking gestelde Opleidings- of Onderwijsmateriaal of enig ander werk enkel ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Sentle b.v. niet toegestaan om:

 • Opleidings- of onderwijsmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins.

 • Opleidings- of onderwijsmateriaal of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid, bedrijfsgegevens

9.1 De aansprakelijkheid van Sentle b.v. waaronder mede begrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor haar personeelsleden en voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogensschade en immateriële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aan Sentle toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

9.2 Sentle b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van Deelnemer of Opdrachtgever.

9.3 Al het door Sentle b.v. ontwikkelde en/of samengesteld Opleidings- en onderwijsmateriaal dan wel enig ander werk, voortvloeiend uit of verband houdend met een Opdracht of Opleiding, is op zorgvuldige wijze, naar beste weten samengesteld. Sentle b.v. aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken.

9.4 Als Opdrachtgever tekeningen, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zijn van het woord ter beschikking stelt ten behoeve van ontwikkeling en/of samenstelling van Opleiding c.q. Onderwijsmateriaal of andere werken, neemt Opdrachtgever de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich dat door de vervaardiging van het Opleidingsmateriaal of de andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden wordt aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden. Opdrachtgever zal Sentle b.v. tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.

9.5 Sentle BV legt gegevens vast van natuurlijke personen voor de uitvoering van de overeenkomsten. Deze gegevens worden gebruikt om een overeenkomst uit te voeren en om personen te informeren over voor hen relevante producten en diensten van Sentle BV. Als de natuurlijke persoon op deze informatie geen prijs stelt, kan dit schriftelijk worden doorgeven aan: Sentle BV, Duinvoet 8, 8242 RB Lelystad.

9.6 Sentle b.v. verplicht zich alle door Opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zal Sentle b.v. niet dan na voorafgaand overleg met Opdrachtgever aan derden ter inzage of voor gebruik afgeven dan wel publiceren. Eventuele door Opdrachtgever en/of Deelnemer aan Sentle ter beschikking gestelde gegevens zal Sentle vrijelijk bij de uitvoering van de Opdracht kunnen gebruiken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.7 Deelnemer dient de namens Sentle gegeven veiligheidsinstructies en normen in acht te nemen. Bij weigering door Deelnemer hiervan zijn de gevolgen daarvan volledig voor Deelnemer.

Artikel 10. Annulering

10.1 Bij onvoldoende Aanmeldingen voor een Opleiding heeft Sentle b.v. het recht een Opleiding te annuleren en een Aanmelding niet te accepteren, waarbij zij evenwel eventueel reeds betaalde Opleidingsgelden zal crediteren aan Deelnemer(s).

10.2 Opdrachtgever of Deelnemer kan deelname aan een Opleiding alleen schriftelijk annuleren. De datum van de poststempel geldt als aanzegtermiijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging van Sentle. De geplande datum van het Opleiding geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering. Voor deze annulering geldt de navolgende regeling:

 • In company/bedrijfsopleiding
  Een bedrijfsopleiding kan kosteloos geannuleerd worden tot twee weken voor de aanvang van het Opleiding. Indien Opdrachtgever minder dan twee weken voor aanvang van het Opleiding annuleert, is Opdrachtgever de volledige voor de betreffende Opleiding overeengekomen vergoeding verschuldigd.

 • Individuele Opleiding
  Opdrachtgever of Deelnemer kan kosteloos annuleren tot twee weken voor de aanvang van het Opleiding. Indien Opdrachtgever of Deelnemer minder dan twee weken voor de aanvang van de Opleiding annuleert, is hij/zij het volledige Opleidingsgeld verschuldigd.

10.3 Tenzij anders is overeengekomen worden creditering en restituties binnen veertien dagen na de beslissing tot annulering of de creditfactuurdatum door Sentle b.v. voldaan aan Opdrachtgever.

10.4 In alle gevallen kan een Opdrachtgever of Deelnemer(s) zich kosteloos laten vervangen door een ander, mits Sentle b.v. hiervan tijdig, d.w.z. voor aanvang van de Opleiding, op de hoogte wordt gesteld.

Artikel 11. Klachtenregeling

11.1 De klachtenregeling is van toepassing is op alle diensten die door Sentle b.v. aan Opdrachtgever worden geleverd.

11.2 Een klacht dient schriftelijk aan de directie van Sentle b.v. te worden gericht, binnen een week na beëindiging van de opdracht c.q. een deel van de opdracht.

11.3 De directie van Sentle b.v. neemt binnen twee weken contact op met de opdrachtgever om een afspraak te maken over de afwikkeling van de klacht.

11.4 Sentle b.v. zal het resultaat van de beslissing binnen twee weken na de afspraak zoals gesteld in 11.3 schriftelijk meedelen aan Opdrachtgever.

11.5 Indien Opdrachtgever het niet eens is met het besluit zoals geformuleerd in 11.4 is Opdrachtgever gerechtigd deze klacht volledig voor te leggen aan de rechter zoals gesteld in artikel 15 of aan een onafhankelijke derde partij waarmee Sentle b.v. instemt.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Indien naar het redelijk oordeel van Sentle b.v. een overmachtsituatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

12.2 Sentle b.v. zal Opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen en dan tevens Opdrachtgever informeren over de consequenties van e.e.a. Eventueel door Opdrachtgever vooruitbetaalde gelden zal Sentle b.v. bij blijvende overmacht naar rato en binnen 4 weken terugbetalen, na aftrek van 20% van de totale factuurwaarde als vergoeding voor de door Sentle b.v. reeds gemaakte kosten. Als het reeds betaalde minder dan 20% van de totale factuurwaarde bedraagt, vindt geen teruggave plaats. Indien de overmacht een bepaalde Opleiding betreft, zal Sentle b.v. - indien mogelijk - andere tijden of dag(en) voor het houden van die Opleiding trachten vast te stellen.

Artikel 13. Vertrouwelijkheid

13.1 Sentle b.v., zijn personeel en/of voor Sentle b.v. werkzame personen zullen door de Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Sentle b.v. conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 14. Ontbinding

14.1 Sentle b.v. kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met Opdrachtgever ontbinden, indien:

 • Opdrachtgever surséance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;

 • Opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest;

 • Opdrachtgever of Deelnemer een of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen, nadat Sentle b.v. bij aangetekende brief hiertoe gemaand heeft, opheft. Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan Sentle b.v. rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle met Sentle b.v. gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Lelystad. Indien he